Credits

UAB Wirtgen Lietuva

Paplaujos g. 5
11342 Vilnius
Lithuania

Phone:
+370 52 601 001
Fax:
+370 52 601 000
E-Mail:
info@wirtgen.lt
Internet:
http://www.wirtgen.lt
Contact person:
Arturas Stakauskas

Atsakingas už projektavimą, techninę koncepciją ir įgyvendinimą:
kernpunkt GmbH
Oskar-Jäger-Str. 170
50825 Köln
http://www.kernpunkt.de

Atsakingas už aikštelių įrengimą:
Ben Isselstein | Fotografie - Composing
Gottfriedstraße 6
52062 Aachen
http://www.benisselstein.de